{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า
1.บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น แล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า
2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
        สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆและบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย            
ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
 2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญ หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้า  รายละเอียดสินค้า
 2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าในกรณีที่เป็นความผิดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนและการส่งสินค้าให้ใหม่ทั้งหมด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
**หมายเหตุ**
1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทางติดต่อ โทรศัพท์, Facebook, Line@ หรือ e-mail ตั้งแต่เวลา 10.00น.– 17.00น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นโยบายการคืนเงิน
บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่
1. ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า (แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่า ทางขนส่งได้ขึ้นสถานะ “ส่งสินค้าเรียบร้อย” ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องดำเนินการกับผู้รับสินค้าด้วยตัวเอง 
2. บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
2.1กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
2.2 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทางบรษัทฯ
2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ห้ามการเปลี่ยนใจ ลูกค้าไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/ หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้